Szkolenie wstępne dla nie elektryków w celu przygotowania zawodowego lub elektryków bez doświadczenia zawodowego

Termin realizacji szkolenia/kursu:

do uzgodnienia

Cena jednostkowa netto szkolenia/kursu merytorycznego* **

*Cena dotyczy szkolenia organizowanego dla grupy min. 10 osób. W przypadku mniejszej ilości kursantów cena do indywidualnego ustalenia.
**Cena dla grup indywidualnych cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu/kursie.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do nas na adres: szkolenia@wisniewski-nidzica.pl

Bio prowadzącego:

INSTRUKTOR/WYKŁADOWCA:

  • z wykształcenia inżynier elektryk, elektrotechnik lub pokrewny,
  • co najmniej trzy letni staż pracy przy organizacji prac przy urządzeniach elektrycznych i/lub elektroenergetycznych
  • jest członkiem komisji kwalifikacyjnej w zakresie Grupy 1 „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” powołanej na podstawie prawa energetycznego.
  • zna zasady prowadzenia szkoleń w tym ich organizacji i przekazywania wiedzy merytorycznej
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych
  • posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • posiada uprawnienia UDT do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego – podest ruchomy przejezdny
  • ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym szkolenia doskonalące i aktualizujące posiadane uprawnienia

Konferencja Naukowo Techniczna Nowoczesne metody eksploatacji linii elektroenergetycznych Nidzica 26-28 kwietnia 2023r.